Wprowadzajacy pojazdy

Firma EKO-konsulting oferuje pomoc w zakresie:
 1. Szkolenia związanego z prowadzeniem dokumentacji przez podmiot wprowadzający pojazdy na rynek krajowy zgodnie z wymogami prawa obowiązującego od stycznia 2016r.,
 2. Wyprowadzenia dokumentacji za poprzednie lata w celu zabezpieczenia firmy przed wysokimi sankcjami mogącymi wyniknąć w przypadku kontroli takich organów jak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 3. Doradztwa prawnego i bieżącego prowadzenia dokumentacji:
  • wpisy rejestrowe i zawiadomienia do odpowiednich organów, pozwolenia,
  • bieżące ewidencje wprowadzanych opakowań, produktów i pojazdów na rynek krajowy,
  • umowy z zewnętrznymi podmiotami dotyczące przejęcia ustawowych obowiązków związanych z koniecznością rozliczenia recyklingu wprowadzonych produktów,
  • umowy dotyczące obowiązku zapewnienia i utrzymania sieci zbierania pojazdów
 4. Sporządzenia okresowych sprawozdań takich jak:
  • sprawozdanie o opłacie produktowej
  • sprawozdanie o ilości wprowadzonych pojazdów
  • sprawozdanie dotyczące utrzymania sieci zbierania pojazdów i obliczenie opłaty za brak sieci
  • sprawozdanie o masie akumulatorów
  • sprawozdanie o ilości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
  • sprawozdanie o zakładach przetwarzania akumulatorów z którymi zawarto umowę
  • sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska – emisje do powietrza, własne ujęcia wody, ścieki
  • sprawozdanie z rodzaju i ilości odpadów
  • sprawozdanie o emisjach do powietrza KOBIZE
  • sprawozdanie substancjach zubożających warstwę ozonową i f-gazach

Dodatkowo firma świadczy usługi w zakresie:
 1. Weryfikacji stacji demontażu pod względem spełnienia wymogów prawnych do stworzenia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 2. Weryfikacji i tworzenia umów w zgodzie z wymogami prawa,
 3. Uzyskania pomocy finansowej w celu rozliczenia opłaty produktowej – pomoc de minimis,
 4. Złożenia kompletu dokumentów do odpowiednich organów.
Firma zabezpiecza kontrahentów w trakcie roku na wypadek konieczności szybkiej zmiany umowy sieci zbierania pojazdów lub zastąpienia podmiotów, które nie spełniają wymagań prawnych do tworzenia sieci zbierania pojazdów.
EKO konsulting
ul. Koszykowa 9/5, Piła
ul. Szczecińska 29A,
Kliniska Wielkie
tel. 502 900 726
biuro@eko-konsulting.pl